Politica de confidentialitate

În conformitate cu angajamentul nostru constant de a păstra în permanență o legătură strânsă și transparentă cu clienții noștri, dorim să vă informăm despre Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”), care a intrat în vigoare în data de 25 mai 2018. GDPR introduce un număr semnificativ de schimbări în domeniul curent al protecției datelor din Spațiul Economic European (SEE) și extinde drepturile persoanelor fizice, acordându-le mai mult control asupra propriilor date cu caracter personal. Ca operator de date, respectăm dreptul la viața privată al persoanelor fizice și ne-am angajat să gestionăm datele cu caracter personal cu responsabilitate și cu respectarea legislației aplicabile. Acest aviz prezintă datele cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm în legătură cu dvs., scopurile prelucrării și drepturile pe care le aveți în legătură cu acestea.

 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație despre o persoană fizică în viață, identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare, date de localizare, identificatori online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 Exemplele de date care permit acest tip de identificare includ datele de identificare (numele, adresa, data și locul nașterii, fotografia, numărul documentului de identitate sau codul numeric personal, codul fiscal, numărul de asigurat în sistemul de securitate socială, numărul permisului de conducere, numărul pașaportului), detaliile de contact (de exemplu, numărul de telefon, adresele de e-mail personale și profesionale, adresa IP).

 „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, transferul, accesul de la distanță sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Practic, acest termen acoperă orice operațiune care poate fi efectuată asupra datelor cu caracter personal, inclusiv simpla stocare a acestora.

 

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu clienții

 În decursul relației contractuale dintre dvs. și Societate, putem prelucra date cu caracter personal despre dvs.

Aceste date vor fi colectate de la dvs. in momentul solicitarii unei rezervari, in momentul inregistrarii pentru cazare, in momentul emiterii unei facturi si/sau ulterior cazarii, pentru rezolvarea unor situatii impuse de lege.

ACEST SITE NU COLECTEAZA DATE SI NU FOLOSESTE COOKIES.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date de identificare, de exemplu numele, sexul, data nașterii
 • Detalii de contact, de exemplu adresa de domiciliu, numărul de telefon/adresa de e-mail
 • Date de identificare, de exemplu actul de identitate/pașaportul, permisul de conducere, codul numeric personal
 • Informații financiare, de exemplu detaliile contului bancar, informații fiscale
 • Orice altă informație care vă identifică și pe care optați să ne-o puneți la dispoziție.

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Societatea colectează și utilizează datele cu caracter personal în principal pentru a va oferi un raspuns la solicitarea dvs. (contract) sau pentru a indeplini conditii impuse de lege.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul nostru juridic pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal descrise în această notificare depinde de serviciul pe care vi-l oferim și de contextul specific în care le colectăm.

În mod normal, colectăm date cu caracter personal de la dvs. numai când trebuie să îndeplinim o obligație prevăzută de legislație, atunci când avem consimțământul dvs. în acest sens, atunci când ați făcut publice datele, atunci când avem nevoie de datele cu caracter personal pentru a executa un contract încheiat cu dvs. sau atunci când prelucrarea servește interesului nostru legitim și nu prevalează asupra ei interesele dvs. privind protecția datelor sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs. În unele cazuri este posibil să avem și o obligație legală de a colecta date cu caracter personal de la dvs. sau să avem nevoie de datele cu caracter personal pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane.

În cazurile în care v-am cerut consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Dacă vă solicităm să ne furnizați date cu caracter personal pentru a ne îndeplini o obligație legală sau a executa un contract încheiat cu dvs., vom spune clar acest lucru la momentul respectiv și vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie sau nu (de asemenea, vă vom informa care sunt consecințele dacă nu furnizați datele cu caracter personal).

Similar, în cazul în care colectăm și utilizăm date cu caracter personal în vederea intereselor noastre legitime (sau ale unui terț), vă vom spune clar la momentul respectiv care sunt acele interese legitime.

 

Cui comunicăm datele dvs. cu caracter personal

Societatea se asigură că permite accesul la date cu caracter personal numai celor care au nevoie de acesta pentru a-și îndeplini îndatoririle profesionale, și părților terțe care au un scop legitim de a accesa aceste date.

Atunci când permitem unei părți terțe accesul la date cu caracter personal, vom aplica măsuri adecvate pentru a ne asigura că datele sunt utilizate într-un mod care corespunde acestei notificări, și că se păstrează integritatea și confidențialitatea datelor.

Putem divulga date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • către orice organism de aplicare a legii competent, organism de reglementare, agenție guvernamentală, instanță sau altă parte terță atunci când considerăm că divulgarea este necesară (i) în temeiul legislației sau reglementărilor aplicabile, (ii) pentru a ne exercita, stabili sau apăra drepturile legale, sau (iii) pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane
 • către orice altă persoană, dacă avem consimțământul dvs. pentru divulgare.

 

Transferul datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE)

Este posibil să trebuiască să transferăm date cu caracter personal în alte țări.

Am luat măsuri de protecție adecvate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal vor rămâne protejate în conformitate cu această Notificare privind protecția datelor și cu legislația aplicabilă.

Acestea includ aplicarea Clauzelor contractuale tip ale Comisiei Europene pentru transferul datelor cu caracter personal. 

 

Perioadele de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în acest material sau pe durata impusă de contractele cu părțile terțe, de lege, de cerințele fiscale sau contabile.

Atunci când nu avem un interes economic legitim de a prelucra datele dvs. cu caracter personal, fie le vom șterge, fie le vom anonimiza, sau, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, fiindcă datele cu caracter personal au fost stocate, conform legii, în arhive de rezervă), vom păstra în condiții de siguranță datele cu caracter personal și le vom izola de orice prelucrare ulterioară, până când ștergerea devine posibilă.

 

Drepturile dvs. privind protecția datelor

Conform GDPR, vă puteți exercita anumite drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. În funcție de circumstanțe și de condiții, puteți avea următoarele drepturi privind protecția datelor:

 • dreptul de a solicita accesul, corectarea, actualizarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau de a solicita portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a refuza în orice moment primirea comunicărilor de marketing din partea noastră.
 • dacă am colectat și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal cu consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte ca dvs. să vă retrageți consimțământul, și nu va afecta nici prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal efectuată în alt temei juridic decât consimțământul;
 • dreptul de a sesiza autoritatea pentru protecția datelor în legătură cu modul în care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal. 

 

Aveți la dispoziție următoarele drepturi în legătură cu toate operațiunile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal:

 Dreptul de acces

Puteți cere să vi se confirme dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Societate și vă vom furniza informații despre utilizarea acestor date, precum și un exemplar din datele cu caracter personal prelucrate.

 Dreptul la rectificarea datelor incorecte

Toate datele cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete trebuie să fie rectificate de Societate și, dacă ni se solicită, vă vom furniza o declarație cu prezentarea modificărilor.

 Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal sau dreptul de a fi uitat

Aveți dreptul ca datele dvs. cu caracter personal să fie șterse de Societate atunci când prelucrarea nu mai este necesară pentru scopul original în care au fost colectate, sau dacă au fost prelucrate ilegal, sau dacă trebuie să le ștergem pentru a ne îndeplini o obligație legală.

 Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazul în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Societate în legătură cu dvs., puteți solicita ca prelucrarea în continuare a datelor respective să fie restricționată pe perioada în care se verifică exactitatea datelor. În cazul în care prelucrarea nu se realizează în condițiile legii, puteți solicita restricționarea prelucrării în continuare a datelor, ca alternativă la ștergere.

 Ștergerea

Atunci când Societatea prelucrează datele dvs. în temeiul consimțământului dvs. expres, dacă vă revocați consimțământul iar Societatea nu a avut niciun alt temei juridic pentru prelucrare, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor respective.

 Portabilitatea datelor

Dacă Societatea prelucrează date cu caracter personal în temeiul consimțământului dvs. sau pentru a încheia un contract cu dvs., puteți obține respectivele date cu caracter personal direct de la Societatea într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat, sau indirect, conform cererii dvs. ca noi să punem datele respective la dispoziția unei terțe părți indicate de dvs.

 Opoziția față de prelucrare

Vă puteți opune față de prelucrarea în continuare a datelor dvs. cu caracter personal atunci când prelucrarea s-a efectuat în temeiul intereselor legitime, cu excepția cazului în care Societatea poate demonstra că a avut motive imperative de a continua prelucrarea, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. individuale.

Pentru mai multe informații privind aceste drepturi, și pentru a face o solicitare, contactați ………….. Răspundem în termen de 30 de zile la toate solicitările primite din partea persoanelor fizice care doresc să își exercite drepturile privind protecția datelor, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

 

Actualizările acestei Notificări

Această Notificare poate fi actualizată periodic, pentru a reflecta eventualele modificări necesare aduse practicilor noastre privind confidențialitatea. Atunci când aceste modificări vor afecta semnificativ drepturile dvs. privind confidențialitatea, vă vom informa printr-un e-mail și vom indica la începutul Notificării data ultimei actualizări.